Kallelse

 

 Kallelse 

till extra bolagsstämma med Bryngfjordens fastighetsbolag 

Tid: Måndag den 3 Oktober klockan 1800 i Klubbhuset på Bryngfjorden. 

Ärenden på extra bolagsstämman 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet 

4. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av redovisningshandlingar fram till och med datum för denna stämma 

7. Beslut om: ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för tiden fram till denna stämma 

8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och i förekommande fall revisorer. 

10. Årsstämman avslutas