Regel & handicapkommittén ansvarar för klubbens lokala regler, regelutbildning och handicaprevision.

Nya Golfregler 2019. Klicka här för att se vilka förändringar som skett.

Klicka här för en digital version av regelboken.

 

 

Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Speltempo
Vid allt spel på banan gäller det officiella tidsschemat. Starttidsintervallet är 12 minuter. Andra tider kan förekomma vid tävlingar.

För att undvika köbildning är start inte tillåtet före utsatt tid. Under den tid som kansliet håller öppet skall spelarna anmäla sig dit senast 10 minuter före utsatt starttid. Finns starter kan anmälan ske till denne.

Avgifter
Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen regelbundet. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran.

Hundar
Kopplad hund får, på egen risk, medföras vid sällskapsspel. Hundar får inte medföras under tävling.

Elektroniska apparater
Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

Paus efter 9 hål
Vid sällskapsronder är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

Banpersonal och kontrollant
Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Spelare måste följa anvisning från kontrollant eller banpersonal

Dam- och herrtävlingar
Damer och herrar har företräde mellan kl. 16 – 18, tisdagar respektive onsdagar för dam- och herrtävling.

Gå från hål 5 till hål 15
Det är tillåtet att gå från hål 5 och fortsätta på hål 15 om ingen spelare är synlig på hål 14. Spelare som kommer från hål 14 har alltid företräde. Se skylt vid vägen.

Spel med bar överkropp
Spel med bar överkropp är förbjudet.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Ovanstående regler och föreskrifter har godkänts av:

Bryngfjordens GK och Bryngfjordens Golf AB

 

Bryngfjordens Lokala Regler

Dessa Kompletterande Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF:s Regelkort


 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kap 1-3, VGDF:s Regelkort och nedanstående kompletterande Lokala Regler.

 

A – Kompletterande lokala regler

Out of bounds Regel 18.2

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå.

Pliktområde Regel 17.

Det röda pliktområdet på höger sida om hål nr 17 och som bara är definierad på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden Regel 16.1 och organiska föremål.

Mark under arbete (MUA) .

 • Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Inverkan av skador på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Organiskt del av banan

Planteringsgrop/område med grus/sand i runt träd eller stora stenblock är organiskt föremål. Regel 16.1 är inte tillämplig.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Allmän plikt

 

Bryngfjordens Tävlingsregler

Dessa tävlingsregler gäller som tillägg till VGDF:s RegelkortTillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Utöver VGDF:s Regelkort gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 Områden där övning är tillåten
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange, på eller nära övningsgreenera och Östra Banan (korthålsbanan)

 

VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, och på tävlingsanmälan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
 

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller på anmälningslista vid shopen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,9; Klass B handicap 13,0 till 24,9; Klass C handicap 25,0 till 36,0 och klass D handicap 37-54
Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.
 

Särskiljning i slag- och matchspel
Särskiljning sker enligt gällande utgåva av Spel- Och Tävlingshandboken.

Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

Hantera din handicap

Så här hanterar du din handicap

Här kommer en guide som förklarar hur Du skall hantera din handicap i sällskapronder. För nybörjare se även Handicapgrupp 6.

Föranmälan

För att en sällskapsrond skall vara handicapgrundande, oavsett om det gäller höjning eller sänkning, måste den vara föranmäld.

Föranmälan kan ske vid tidsbokning via Min Golf, vid anmälan i receptionen eller till din markör senast på första tee innan  du slår första slaget.

Resultatet av föranmäld sällskapsrond skall alltid registreras.  En rond som inte är föranmäld får inte räknas som handicaprond oavsett reultat.

Resultat i matchspel är inte handicapgrundande.

Du bör registrera så många handicapronder som möjligt.

Hur fördelas handicapslagen.

Kontrollera din handicap (EGA Handicap eller din EGA Tävlingshandicap). Din handicap finns i Min Golf.

Läs i Sloptabellen (finns på förta tee) eller gå till Slopekalkylatorn.

Kontrollera hur många erhålna slag du får från det tee du tänker spela = Spelhandicap.

Du skall fördela din spelhandicap enligt index* . Är din spelhandicap 10 slag, skall de fördelas på hål som har index  1 – 10.

Är din spelhandicap mer  än 18 slag exempelvis 21, skall du fördela ett slag på varje hål + ett extra slag på hål med index 1 – 3.

* Index är egentligen inget mått på ett håls svårighetsgrad utan används för att rättvist fördela din spelhandicap främst i matchspel. Indexeringen har liten inverkan vid slagspel men har stor betydelse i matchspel.

 

Handicapgrundande tävlingsrond.

Har du spelat en handicapgrundande tävlingsrond sker ev. handicapändring genom tävlingsledningens försorg.

 

OBS! Du är alltid själv ansvarig för att spela på rätt handicap.

 

Handicapregler

Kortfattad Information om Handicapregler

ALLMÄNT

Handicapreglernas främsta syfte är att uppnå en enhetlig och rättvis handicapsättning, och möjliggöra för spelare med varierande spelskicklighet att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt.

För dig som är nybörjare, kontakta en golfklubb för att få en EGA Handicap. Spela minst tre ronder och lämna in scorekorten undertecknade av dig själv och en godkänd markör. Du kommer att tilldelas en handicap baserad på den bästa inlämnade scoren.

Spela varje rond så bra du kan och lämna in så många handicapronder som möjligt.

 

EXAKT HANDICAP – SPELHANDICAP

Exakt Handicap delas in i sex olika handicapgrupper (se tabellen nedan)

Spelhandicap baseras på din exakta handicap och du kan utläsa din spelhandicap i slopetabellen

Du kan välja från vilken tee du vill spela – välj en tee som gör det roligt att spela (i tävlingar gäller särskilda villkor)

När du tävlar, se till att din korrekta spelhandicap har angetts på scorekortet

 

HANDICAPGRUNDANDE ROND

För att en rond ska räknas som handicapgrundande krävs att den spelas under handicapgrundande förhållanden, det vill säga:

Handicaprond är en rond som kan påverka spelarens exakta handicap.

För att en rond ska vara en handicaprond ska den uppfylla följande krav:

 • Spelaren ska sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål.
 • Ronden ska spelas på en golfbana med giltig banvärdering, enligt USGA:s banvärderingssystem eller CONGU:s SSS-system.
 • Ronden ska spelas enligt slagspelsregler med rätt spelhandicap.
 • Ronden ska spelas enligt Regler för Golfspel samt godkända Lokala Regler.
 • Om ronden inte är en tävlingsrond ska den föranmälas.
 • Scoren ska verifieras av markör.
 • För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond.
 •  Vid 9-hålsrond fördelas spelhandicapen enligt index som vid 18-hålsrond.
 • Rond med lägesförbättring enligt Bilaga I, Del B, 4c i Regler för Golfspel 2016-  är handicaprond.
 •  Rond med max två provisoriska greener på 18 hål är handicaprond.  
 •  Samtliga ronder spelade med transportmedel där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte.

HANDICAPGRUNDANDE SÄLLSKAPSRONDER

Spelare i handicapgrupp 2-6 får spela handicapgrundande sällskapsronder.

Spelare i handicapgrupp 1 får inte spela handicapgrundande sällskapsronder (undantag se tävlingshandicap).

 

NIOHÅLSRONDER

Spelare i handicapgrupp 2- 6  får räkna niohålsronder (både handicapgrundande sällskapsronder och tävlingsronder) enligt följande villkor:

 • Andra buffertzoner används (sker automatiskt).
 • Ronden måste föranmälas som en handicapgrundande rond över nio hål.
 • Endast en (1) handicapgrundande rond, som inte är tävlingsrond, över nio hål/dag får räknas.
 • Vid registrering av niohålsrond adderas 18 poäng till resultatet (sker automatiskt).
 • 9 hålsrond har samma status som 18 hålsrond.

FÖRÄNDRING AV HANDICAP

Registrera alltid din handicaprond i GIT oavsett resultat. Tabellen nedan visar vilka poänggränser som gäller för respektivehandicapgrupps buffertzon. Om du uppnår ett resultat lägre än buffertzonen höjs din exakta handicap och om du uppnår ett resultat högre än buffertzonen sänks din exakta handicap. Justeringen träder i kraft omedelbart efter ronden oavsett om scoren har matats in i GIT eller inte.

 

Handicap-

grupp

Exakt

handicap

Buffertzon (poäng)

Höjning av

handicap

Sänkning av hcp/

poäng över buffertzon

18-hål

9-hål

1

plus – 4,4

35-36

0,1

0,1

2

4,5 – 11,4

34-36

35-36

0,1

0,2

3

11,5 – 18,4

33-36

35-36

0,1

0,3

4

18,5 – 26,4

32-36

34-36

0,1

0,4

5

26,5 – 36

31-36

33-36

0,1

0,5

6

37 – 54

Nej

1

 

CBA – COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT

CBA beräknas automatiskt för 18-hålstävlingar som administreras i GIT. Spelfältets prestation jämförs med en förväntad prestation. Om prestationen ligger utanför beräknade gränser görs en justering av buffertzonen uppåt eller nedåt för samtliga spelare i spelfältet. Justeringen kan resultera i att buffertzonen t.ex. förskjuts nedåt max -2 eller uppat + 1. Är CBA -2 innebär det att att alla spelare med 35 poäng eller fler har spelat bättre än sin handicap och EGA exakt handicap kommer att sänkas. CBA kan i bland vara -2/RO vilket innebar att endast sänkning av handicap är tillåten (RO = Reduction only).

 

DELAT ANSVAR – SPELAREN OCH HANDICAPKOMMITTÉN

För att få en korrekt handicap ska du alltid sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt under en handicapgrundande rond. Ju fler ronder du registrerar desto bättre. Varje spelare är i sista hand ansvarig för sin handicap och måste:

 • Rapportera exceptionellt bra scorer, som egentligen inte räknas för handicapsättning, till handicapkommittén hemmaklubben
 • Vänd dig till handicapkommittén om du tror att din handicap kan vara fel

 

ÅRLIG (ENSKILD) HANDICAPREVISION – EGA TÄVLINGSHANDICAP

I slutet av året genomför handicapkommittén en obligatorisk handicaprevision revision av alla spelare i handicapgrupp 1 – 5. Handicaprevisionen baseras på 8 handicapgrundnde scorer som registrerats de senaste 12 månaderna. Perioden kan utsträckas till 24 månader om spelaren har färre än 8 ronder.

TÄVLINGSHANDICAP

Se Tävlingshandicap

 

Mer information om EGA Handicapregler finns på www.golf.se

Tävlingshandicap

EGA tävlingshandicap krävs när:

 1. Tävlingen spelas med handicap och/eller
 2. Det finns en handicapgräns för deltagande och/eller
 3. Spelaren kvalificerar sig till deltagande i tävling genom sin handicap

I lagtävling krävs att alla spelarna i laget har tävlingshandicap

Tävlings-, dam- och herrkommittén får göra undantag i enstaka tävlingar.

Vid företagsgolf bestämmer arrangören vad som skall gälla.

Den som inte har EGA Tävlingshandicap får delta i tävlingar men får ingen placering och kommer inte med i resultatlistan.

Du har EGA Tävlingshandicap om Du:

Hade minst 4 registrerade handicapronder (tävling eller sällskapsronder) föregående år.

Du får EGA Tävlingshandicap under innevarande år automatiskt när Du:

Registrerat 4 handicapgrundande (tävlings- eller sällskapsrond) ronder under innevarande år.

Spelare i handicapgrupp 1 som inte har tävlingshandicap kan spela upp till 4 ronder som inte är tävlingsronder, och få tillgodoräkna sig dessa som handicapronder.

Ronderna måste registreras i GIT av GIT-administratör, kontakta klubbens kansli.

De som inte fyller kraven för EGA Tävlingshandicap har EGA Handicap och kan spela som tidigare.

Du kan kontrollera din handicap i Min golf.

Spelare i handicapgrupp 6 (Hcp 37 – 54):

Behandlas på samma sätt som de som har EGA Tävlingshandicap.

Handicapgrupp 6

Handicapgrupp 6, (Handicap 37-54)

 

En spelare som har handicap mellan 37-54 anger handicap endast i heltal och aldrig med decimal.

Det innebär att spelare i handicapgrupp 6 enbart får sänkning av handicap i heltal.

Höjning görs normalt inte med undantag för exceptionella fall där en golfklubbs handicapkommitté väljer att justera en spelares handicap på allmän spelstandard, och då endast på spelarens begäran.

 

Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för spelhandicap för handicapgrupp 6. Se exempel nedan.

En spelare med handicap 37-54 har alltid en tävlingshandicap och ingen årsrevision genomförs för dessa spelare.

Spelare handicapgrupp 6 bör spela från främre tee (tee 2 eller tee 1 eller motsvarande).

Spelformen är poängbogey.

Vid tävling rekommenderas att spelare i handicapgrupp 6 utgör en egen klass

Alla ronder ska registreras men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP.

 

Din handicap reduceras med ett slag för varje poäng bättre än 36. 38 poäng ger en reducering med 2 slag.

Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat.

Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5 (31-36 för 18 hål och 33-36 för 9 hål).

 

Så här räknar du ut din spelhandicap (hur många slag du får enligt i slopentabellen).

Du skall jämföra dig med en spelare som har 36,0 i handicap.

Ex: En dam med 36,0 i HCP som spelar från tee 2 får 38 slag enligt slopetabellen. Dvs hon får + 2 slag (38-36 = 2 slag). Du skall då lägga till 2 slag till din HCP.

Om din HCP är 49 får du 51 i spelhandicap (49 + 2 = 51 slag).

 

Ändring av handicap i handicapgrupp 6.

Ex. En spelare har 40 i klubbhandicap och spelar en föranmäld sällskapsrond eller en tävlingsrond med 39 poäng i resultat. Sänkning av HCP sker med 3 slag och ny HCP blir 37 (40-3 = 37).

Hade personen istället fått 41 poäng så blir ny HCP ändå 37 eftersom sänkning från klubbhandicap (37-54) till EGA Handicap HCP (36,0 eller lägre) inte kan göras via Min Golf.

Sänkning från handicapgrupp 6 till EGA Exakt HCP ska göra via Enskild revision av klubbadministratör. Kontakta shopen, kansliet eller handicapkommittén

Information om Nya Golfregler 2019

Allt om nya golfreglerna 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel där en hel del är nytt. Här har vi samlat allt du behöver för att bli ”regelredo” inför årets golfsäsong.

Ladda ner mobilappen
Hela regelboken på svenska finns som gratis mobilapp. Ladda ner ”Regler för golfspel 2019” så har du alltid reglerna nära tillhands. Finns både till Android (Google Play) och iPhone (App Store).

Läs regelboken
Regelboken i tryckt format finns att beställa i golfbokhandeln. Pris: 39 kr. Den digitala regelboken hittar du via R&A:s hemsida hemsida. Den är gratis och fungerar lika bra i mobil, surfplatta och dator.

Titta på filmerna
På vår Youtube-kanal finns 24 korta filmer med de viktigaste regelnyheterna enkelt förklarat. Filmerna är med svenskt tal och text (klicka på kugghjulet för inställningar nere till höger på videon i YouTube och välj ”Undertexter” > ”Svenska” om texten inte dyker upp automatiskt).

Lyssna på regelpodden
Podden för dig som är nyfiken på golfreglerna och varför de är utformade som de är. I tio avsnitt diskuterar vi bland annat de vanligaste regelsituationerna, speltempo, vad som är ok att ha i golfbagen, när du ska droppa och hur nya reglerna blivit snällare. Finns på Spotify, iTunes och Acast.

Kontakta gärna klubbens regelansvariga eller regelkommitté om du har några frågor.

Läs mer på golf.se

 

 

Nya Handicapregler från 2020

Nytt handicapsystem 2020 – så förbereder du dig

Nästa år lanseras världshandicapsystemet (World Handicap System) som i Sverige ersätter nuvarande EGA handicapsystem. En större utbildningssatsning kommer att ske under hösten 2019 men här kommer information som är bra för dig som golfare att veta redan nu.

Några av de viktigaste detaljerna:
– Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senaste registrerade ronderna
– Max exakt handicap blir 54,0
– Det blir inga handicapgrupper
– Alla kommer att få registrera sällskapsronder
– Alla kommer att få registrera niohålsronder

Det här gäller vid själva övergången:
– Du måste ha ett antal handicapronder registrerade för att få en ny världshandicap. Exakt antal ronder och hur långt tillbaka i tiden vet vi inom kort.
– Har du färre ronder blir din aktuella EGA-handicap din första världshandicap.
– Först när du kommit upp i bestämt antal ronder tilldelas du en ny världshandicap.

Du som spelare bestämmer om världshandicapsystemet blir bra. Registrerar du många ronder (både bra och dåliga) kommer du att få ett världshandicap som speglar din spelstandard.

Alltså – registrera så många ronder du kan under 2019. Ju fler ronder du har registrerat, ju mer korrekt första världshandicap får du. Dock gäller fortfarande EGA handicapregler under 2019, vilket betyder att spelare med handicap 4,4 och lägre bara får registrera tävlingsronder.

Mer om världshandicapsystemet