Regel & handicapkommittén ansvarar för klubbens lokala regler, regelutbildning och handicaprevision.

Nya Golfregler 2019. Klicka här för att se vilka förändringar som skett.

Klicka här för en digital version av regelboken.

Nytt Världshandicapsystem från och med 1:e mars 2020.

Nuvarande handicapsystem gäller till siste februari 2020.

Det kommer inte att ske någon årlig handicaprevision 2019.

 

Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Speltempo
Vid allt spel på banan gäller det officiella tidsschemat. Starttidsintervallet är 12 minuter. Andra tider kan förekomma vid tävlingar.

För att undvika köbildning är start inte tillåtet före utsatt tid. Under den tid som kansliet håller öppet skall spelarna anmäla sig dit senast 10 minuter före utsatt starttid. Finns starter kan anmälan ske till denne.

Avgifter
Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen regelbundet. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran.

Hundar
Kopplad hund får, på egen risk, medföras vid sällskapsspel. Hundar får inte medföras under tävling.

Elektroniska apparater
Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

Paus efter 9 hål
Vid sällskapsronder är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

Banpersonal och kontrollant
Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Spelare måste följa anvisning från kontrollant eller banpersonal

Dam- och herrtävlingar
Damer och herrar har företräde mellan kl. 16 – 18, tisdagar respektive onsdagar för dam- och herrtävling.

Gå från hål 5 till hål 15
Det är tillåtet att gå från hål 5 och fortsätta på hål 15 om ingen spelare är synlig på hål 14. Spelare som kommer från hål 14 har alltid företräde. Se skylt vid vägen.

Spel med bar överkropp
Spel med bar överkropp är förbjudet.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Ovanstående regler och föreskrifter har godkänts av:

Bryngfjordens GK och Bryngfjordens Golf AB

 

Bryngfjordens Lokala Regler

Dessa Kompletterande Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF:s Regelkort


 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kap 1-3, VGDF:s Regelkort och nedanstående kompletterande Lokala Regler.

 

A – Kompletterande lokala regler

Out of bounds Regel 18.2

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå.

Pliktområde Regel 17.

Det röda pliktområdet på höger sida om hål nr 17 och som bara är definierad på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden Regel 16.1 och organiska föremål.

Mark under arbete (MUA) .

 • Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Inverkan av skador på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Organiskt del av banan

Planteringsgrop/område med grus/sand i runt träd eller stora stenblock är organiskt föremål. Regel 16.1 är inte tillämplig.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Allmän plikt

 

Bryngfjordens Tävlingsregler

Dessa tävlingsregler gäller som tillägg till VGDF:s RegelkortTillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Utöver VGDF:s Regelkort gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 Områden där övning är tillåten
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange, på eller nära övningsgreenera och Östra Banan (korthålsbanan)

 

VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, och på tävlingsanmälan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
 

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller på anmälningslista vid shopen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,9; Klass B handicap 13,0 till 24,9; Klass C handicap 25,0 till 36,0 och klass D handicap 37-54
Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.
 

Särskiljning i slag- och matchspel
Särskiljning sker enligt gällande utgåva av Spel- Och Tävlingshandboken.

Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

Hantera din handicap

Så här hanterar du din handicap

Här kommer en guide som förklarar hur Du skall hantera din handicap i sällskapronder. För nybörjare se även Handicapgrupp 6.

Föranmälan

För att en sällskapsrond skall vara handicapgrundande, oavsett om det gäller höjning eller sänkning, måste den vara föranmäld.

Föranmälan kan ske vid tidsbokning via Min Golf, vid anmälan i receptionen eller till din markör senast på första tee innan  du slår första slaget.

Resultatet av föranmäld sällskapsrond skall alltid registreras.  En rond som inte är föranmäld får inte räknas som handicaprond oavsett reultat.

Resultat i matchspel är inte handicapgrundande.

Du bör registrera så många handicapronder som möjligt.

Hur fördelas handicapslagen.

Kontrollera din handicap (EGA Handicap eller din EGA Tävlingshandicap). Din handicap finns i Min Golf.

Läs i Sloptabellen (finns på förta tee) eller gå till Slopekalkylatorn.

Kontrollera hur många erhålna slag du får från det tee du tänker spela = Spelhandicap.

Du skall fördela din spelhandicap enligt index* . Är din spelhandicap 10 slag, skall de fördelas på hål som har index  1 – 10.

Är din spelhandicap mer  än 18 slag exempelvis 21, skall du fördela ett slag på varje hål + ett extra slag på hål med index 1 – 3.

* Index är egentligen inget mått på ett håls svårighetsgrad utan används för att rättvist fördela din spelhandicap främst i matchspel. Indexeringen har liten inverkan vid slagspel men har stor betydelse i matchspel.

 

Handicapgrundande tävlingsrond.

Har du spelat en handicapgrundande tävlingsrond sker ev. handicapändring genom tävlingsledningens försorg.

 

OBS! Du är alltid själv ansvarig för att spela på rätt handicap.

 

Handicapregler

Kortfattad Information om Handicapregler

ALLMÄNT

Handicapreglernas främsta syfte är att uppnå en enhetlig och rättvis handicapsättning, och möjliggöra för spelare med varierande spelskicklighet att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt.

För dig som är nybörjare, kontakta en golfklubb för att få en EGA Handicap. Spela minst tre ronder och lämna in scorekorten undertecknade av dig själv och en godkänd markör. Du kommer att tilldelas en handicap baserad på den bästa inlämnade scoren.

Spela varje rond så bra du kan och lämna in så många handicapronder som möjligt.

 

EXAKT HANDICAP – SPELHANDICAP

Exakt Handicap delas in i sex olika handicapgrupper (se tabellen nedan)

Spelhandicap baseras på din exakta handicap och du kan utläsa din spelhandicap i slopetabellen

Du kan välja från vilken tee du vill spela – välj en tee som gör det roligt att spela (i tävlingar gäller särskilda villkor)

När du tävlar, se till att din korrekta spelhandicap har angetts på scorekortet

 

HANDICAPGRUNDANDE ROND

För att en rond ska räknas som handicapgrundande krävs att den spelas under handicapgrundande förhållanden, det vill säga:

Handicaprond är en rond som kan påverka spelarens exakta handicap.

För att en rond ska vara en handicaprond ska den uppfylla följande krav:

 • Spelaren ska sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål.
 • Ronden ska spelas på en golfbana med giltig banvärdering, enligt USGA:s banvärderingssystem eller CONGU:s SSS-system.
 • Ronden ska spelas enligt slagspelsregler med rätt spelhandicap.
 • Ronden ska spelas enligt Regler för Golfspel samt godkända Lokala Regler.
 • Om ronden inte är en tävlingsrond ska den föranmälas.
 • Scoren ska verifieras av markör.
 • För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond.
 •  Vid 9-hålsrond fördelas spelhandicapen enligt index som vid 18-hålsrond.
 • Rond med lägesförbättring enligt Bilaga I, Del B, 4c i Regler för Golfspel 2016-  är handicaprond.
 •  Rond med max två provisoriska greener på 18 hål är handicaprond.  
 •  Samtliga ronder spelade med transportmedel där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte.

HANDICAPGRUNDANDE SÄLLSKAPSRONDER

Spelare i handicapgrupp 2-6 får spela handicapgrundande sällskapsronder.

Spelare i handicapgrupp 1 får inte spela handicapgrundande sällskapsronder (undantag se tävlingshandicap).

 

NIOHÅLSRONDER

Spelare i handicapgrupp 2- 6  får räkna niohålsronder (både handicapgrundande sällskapsronder och tävlingsronder) enligt följande villkor:

 • Andra buffertzoner används (sker automatiskt).
 • Ronden måste föranmälas som en handicapgrundande rond över nio hål.
 • Endast en (1) handicapgrundande rond, som inte är tävlingsrond, över nio hål/dag får räknas.
 • Vid registrering av niohålsrond adderas 18 poäng till resultatet (sker automatiskt).
 • 9 hålsrond har samma status som 18 hålsrond.

FÖRÄNDRING AV HANDICAP

Registrera alltid din handicaprond i GIT oavsett resultat. Tabellen nedan visar vilka poänggränser som gäller för respektivehandicapgrupps buffertzon. Om du uppnår ett resultat lägre än buffertzonen höjs din exakta handicap och om du uppnår ett resultat högre än buffertzonen sänks din exakta handicap. Justeringen träder i kraft omedelbart efter ronden oavsett om scoren har matats in i GIT eller inte.

 

Handicap-

grupp

Exakt

handicap

Buffertzon (poäng)

Höjning av

handicap

Sänkning av hcp/

poäng över buffertzon

18-hål

9-hål

1

plus – 4,4

35-36

0,1

0,1

2

4,5 – 11,4

34-36

35-36

0,1

0,2

3

11,5 – 18,4

33-36

35-36

0,1

0,3

4

18,5 – 26,4

32-36

34-36

0,1

0,4

5

26,5 – 36

31-36

33-36

0,1

0,5

6

37 – 54

Nej

1

 

CBA – COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT

CBA beräknas automatiskt för 18-hålstävlingar som administreras i GIT. Spelfältets prestation jämförs med en förväntad prestation. Om prestationen ligger utanför beräknade gränser görs en justering av buffertzonen uppåt eller nedåt för samtliga spelare i spelfältet. Justeringen kan resultera i att buffertzonen t.ex. förskjuts nedåt max -2 eller uppat + 1. Är CBA -2 innebär det att att alla spelare med 35 poäng eller fler har spelat bättre än sin handicap och EGA exakt handicap kommer att sänkas. CBA kan i bland vara -2/RO vilket innebar att endast sänkning av handicap är tillåten (RO = Reduction only).

 

DELAT ANSVAR – SPELAREN OCH HANDICAPKOMMITTÉN

För att få en korrekt handicap ska du alltid sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt under en handicapgrundande rond. Ju fler ronder du registrerar desto bättre. Varje spelare är i sista hand ansvarig för sin handicap och måste:

 • Rapportera exceptionellt bra scorer, som egentligen inte räknas för handicapsättning, till handicapkommittén hemmaklubben
 • Vänd dig till handicapkommittén om du tror att din handicap kan vara fel

 

ÅRLIG (ENSKILD) HANDICAPREVISION – EGA TÄVLINGSHANDICAP

I slutet av året genomför handicapkommittén en obligatorisk handicaprevision revision av alla spelare i handicapgrupp 1 – 5. Handicaprevisionen baseras på 8 handicapgrundnde scorer som registrerats de senaste 12 månaderna. Perioden kan utsträckas till 24 månader om spelaren har färre än 8 ronder.

TÄVLINGSHANDICAP

Se Tävlingshandicap

 

Mer information om EGA Handicapregler finns på www.golf.se

Tävlingshandicap

EGA tävlingshandicap krävs när:

 1. Tävlingen spelas med handicap och/eller
 2. Det finns en handicapgräns för deltagande och/eller
 3. Spelaren kvalificerar sig till deltagande i tävling genom sin handicap

I lagtävling krävs att alla spelarna i laget har tävlingshandicap

Tävlings-, dam- och herrkommittén får göra undantag i enstaka tävlingar.

Vid företagsgolf bestämmer arrangören vad som skall gälla.

Den som inte har EGA Tävlingshandicap får delta i tävlingar men får ingen placering och kommer inte med i resultatlistan.

Du har EGA Tävlingshandicap om Du:

Hade minst 4 registrerade handicapronder (tävling eller sällskapsronder) föregående år.

Du får EGA Tävlingshandicap under innevarande år automatiskt när Du:

Registrerat 4 handicapgrundande (tävlings- eller sällskapsrond) ronder under innevarande år.

Spelare i handicapgrupp 1 som inte har tävlingshandicap kan spela upp till 4 ronder som inte är tävlingsronder, och få tillgodoräkna sig dessa som handicapronder.

Ronderna måste registreras i GIT av GIT-administratör, kontakta klubbens kansli.

De som inte fyller kraven för EGA Tävlingshandicap har EGA Handicap och kan spela som tidigare.

Du kan kontrollera din handicap i Min golf.

Spelare i handicapgrupp 6 (Hcp 37 – 54):

Behandlas på samma sätt som de som har EGA Tävlingshandicap.

Handicapgrupp 6

Handicapgrupp 6, (Handicap 37-54)

 

En spelare som har handicap mellan 37-54 anger handicap endast i heltal och aldrig med decimal.

Det innebär att spelare i handicapgrupp 6 enbart får sänkning av handicap i heltal.

Höjning görs normalt inte med undantag för exceptionella fall där en golfklubbs handicapkommitté väljer att justera en spelares handicap på allmän spelstandard, och då endast på spelarens begäran.

 

Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för spelhandicap för handicapgrupp 6. Se exempel nedan.

En spelare med handicap 37-54 har alltid en tävlingshandicap och ingen årsrevision genomförs för dessa spelare.

Spelare handicapgrupp 6 bör spela från främre tee (tee 2 eller tee 1 eller motsvarande).

Spelformen är poängbogey.

Vid tävling rekommenderas att spelare i handicapgrupp 6 utgör en egen klass

Alla ronder ska registreras men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP.

 

Din handicap reduceras med ett slag för varje poäng bättre än 36. 38 poäng ger en reducering med 2 slag.

Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat.

Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5 (31-36 för 18 hål och 33-36 för 9 hål).

 

Så här räknar du ut din spelhandicap (hur många slag du får enligt i slopentabellen).

Du skall jämföra dig med en spelare som har 36,0 i handicap.

Ex: En dam med 36,0 i HCP som spelar från tee 2 får 38 slag enligt slopetabellen. Dvs hon får + 2 slag (38-36 = 2 slag). Du skall då lägga till 2 slag till din HCP.

Om din HCP är 49 får du 51 i spelhandicap (49 + 2 = 51 slag).

 

Ändring av handicap i handicapgrupp 6.

Ex. En spelare har 40 i klubbhandicap och spelar en föranmäld sällskapsrond eller en tävlingsrond med 39 poäng i resultat. Sänkning av HCP sker med 3 slag och ny HCP blir 37 (40-3 = 37).

Hade personen istället fått 41 poäng så blir ny HCP ändå 37 eftersom sänkning från klubbhandicap (37-54) till EGA Handicap HCP (36,0 eller lägre) inte kan göras via Min Golf.

Sänkning från handicapgrupp 6 till EGA Exakt HCP ska göra via Enskild revision av klubbadministratör. Kontakta shopen, kansliet eller handicapkommittén

Information om Nya Golfregler 2019

Allt om nya golfreglerna 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel där en hel del är nytt. Här har vi samlat allt du behöver för att bli ”regelredo” inför årets golfsäsong.

Ladda ner mobilappen
Hela regelboken på svenska finns som gratis mobilapp. Ladda ner ”Regler för golfspel 2019” så har du alltid reglerna nära tillhands. Finns både till Android (Google Play) och iPhone (App Store).

Läs regelboken
Regelboken i tryckt format finns att beställa i golfbokhandeln. Pris: 39 kr. Den digitala regelboken hittar du via R&A:s hemsida hemsida. Den är gratis och fungerar lika bra i mobil, surfplatta och dator.

Titta på filmerna
På vår Youtube-kanal finns 24 korta filmer med de viktigaste regelnyheterna enkelt förklarat. Filmerna är med svenskt tal och text (klicka på kugghjulet för inställningar nere till höger på videon i YouTube och välj ”Undertexter” > ”Svenska” om texten inte dyker upp automatiskt).

Lyssna på regelpodden
Podden för dig som är nyfiken på golfreglerna och varför de är utformade som de är. I tio avsnitt diskuterar vi bland annat de vanligaste regelsituationerna, speltempo, vad som är ok att ha i golfbagen, när du ska droppa och hur nya reglerna blivit snällare. Finns på Spotify, iTunes och Acast.

Kontakta gärna klubbens regelansvariga eller regelkommitté om du har några frågor.

Läs mer på golf.se

 

 

Nya Handicapregler från 1:e mars 2020

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1:e mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.

Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
 • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

 

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
 • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

 

Tre vanliga frågor

”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”

Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.

Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

 

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”

Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.

Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.

Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.


Mer information och kontakt

Håll utkik efter information via nyhetsbrev och hemsida.

Klubbens handicapkommitté/handicapansvarig

Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till världshandicapsystemet, kontakta vår handicapkommitté.

Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis – logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.